Norwegian Albanian English Spanish Vietnamese

(revidert 30. mai 2014)

§ 1 FORMÅL.

Å fremme filippinsk kulturforståelse overfor alle grupper i samfunnet.
Å styrke de filippinske medlemmenes kulturelle identitet.
Å øke barns kjennskap og identitet med den filippinske arv.
Å være et kulturelt- og sosialt samlingspunkt for foreninges medlemmer.
Foreningen skal positivt bidra til integrering av filippinske medlemmer i det norske samfunn.
Foreningen skal søke samarbeid med de grupper i samfunnet hvor vi har felles interesser.
 

§ 2 FORENINGENS NAVN.

Foreningens navn skal være Bayanihan som betyr dugnad på Filipino (filippinsk hovedspråk).


§ 3 POLITIKK OG RELIGION.

Foreningen skal være partipolitisk- og livssyns nøytral.

§ 4 MEDLEMSKAP.

Foreningen er åpen for alle interesserte som støtter opp om foreningens formål og for øvrig forholder seg til foreningens vedtekter.

4.1  Barn av medlemmer som er under 20 år regnes som medlemmer
4.2  Interesserte som holder Au-Pair eller student visum betraktes som Assosierte Medlem.
4.3  Rettigheter :
       4.3.1  Delta på foreningens møter og arrangementer. 
       4.3.2  Fremme forslag til aktiviteter/tiltak som fremmer foreningens målsetting.
Medlemsskap skal alltid gjelde et kalenderår (1/1 – 31/12)
 

§ 5 MEDLEMSKONTIGENTER.

Kontingenten fastsettes av årsmøte som innbetales forskuddsvis 1 gang i året før 15. mars.

5.1  Enkelte medlemmer over 20 år betaler kontingent kr. 150, - pr. år.
5.2  Familie medlemmer (mor og far el. samboerpar med barn opp til 20 år) kr. 300,- pr. år.
5.3  Ektepar medlemmer uten barn (gjelder også for samboerpar), enslige med barn opp til 20 år kr. 200,- pr. år.
5.4  Assosierte medlem betaler ikke kontingent.

Kontingenten for medlemskap meldt inn fra 1. oktober til desember reduseres med 50%. 

Medlemmer som ikke har betalt kontingent innen utgangen av april etter årsmøte blir strøket.
Betalt medlemskontigent refunderes ikke ved utmelding.
 

§ 6 STEMMERETT.

Alle som har betalt kontingent ved årsmøtets åpning har stemmerett på årsmøtet og medlemsmøter. Begrensning i stemmeretten. Barn under 16 år har ikke stemmerett på årsmøtet eller medlemsmøter.
 

§ 7 FORENINGENS STYRE.

Styret ledes av 7 personer som består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, aktivitetsleder, og 2 styremedlemmer med varamedlemmer.

Styrets oppgave.
Å lede foreningen etter foreningens formål og vedtekter og årsmøtets beslutninger i årsmøteperioden.

Styremøter.
Det avholdes minst 3 styremøter i årsmøteperioden. Alle styremøter skal protokolleres og styremøteprotokoll kan kreves fremlagt av revisorene. Varamedlemmene innkalles til styremøtene med tale og forslagsrett og stemmerett ved vakanse.
 

§8 MEDLEMSMØTER. 

Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres om mulig 14 dager før men ikke senere enn 8 dager forut. Lovlig bekjentgjort medlemsmøte har besluttende myndighet. Beslutninger fattes ved alminnelig flertall. Hvis det forlanges, ved skriftlig avstemming. Medlemsmøter skal protokolleres og sendes samtlige medlemmer.
 

§ 9 ÅRSMØTE.

Årsmøte avholdes 1 gang i året og innen utgangen av februar måned.

9.1 Innkallelsen skal inneholde styrets årsmelding, regnskap for forutgående år og innkomne forslag som skal behandles på årsmøtet. Innkomne forslag skal registreres i styrets protokoll.

9.2 Årsmøte skal godkjenne regnskap og revisors beretning for foregående år og budsjett for kommende årsmøteperiode.

9.3 Innkomne forslag som ønskes behandlet på årsmøte må fremsettes skriftlig til styret innen 1. februar, når det gjelder vedtektsendringer innen 1. januar.

9.4 Årsmøtets beslutninger fattes ved alminnelig flertall blant de stemmeberettigede
fremmøtte medlemmene. Vedtektsendringer krever 2/3 flertal blant de fremmøte.

9.5 Årsmøte velger dirigent. Årsmøtets beslutninger protokolleres og sendes samtlige
medlemmer.

9.6 Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det påkrevd, eller når 1/3 av medlemmene fremsetter skriftlig krav om det.

9.7 Valg.
Årsmøte skal velge:
leder
nestleder
sekretær
kasserer
3 styremedlemmer
2 varamedlemmer
3 medlemmer til valgkomite
2 revisorer
1 regnskapsansvarlig

Styret konstituerer seg for øvrig iht. §6 med aktivitetsleder, sekretær, og talsperson blant styrets medlemmer.

9.7.1 Leder og styremedlemmene velges 2 år av gangen. Ved første valg velges leder og 2 styremedlemmer for 1 år slik at minst 3 er på valg hvert år. Vara medlemmer og revisorer velges for 1 år av gangen. Samtlige kan gjenvelges.

9.7.2 Leder og minst 3 av styrets medlemmer skal ha filippinsk bakgrunn.
 

§ 10 PROKURA.

Prokura innehas av leder og kasserer. Ved lederens fravær, nestleder og kasserer. Ved kassererens fravær, leder og nestleder.
 

§ 11 OPPLØSNING.

Ved foreningens oppløsning skal pengeressurser tilfalle Rachel Trovis stiftelse og øvrige eiendeler til et prosjekt for forebyggende arbeid i narkotika bekjempelse i Grenland.
 

§12 SPRÅK.

Foreningens vedtekter og skriftlig materiell skal være på norsk språk.